اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739765&text=%DB%B2+%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D9%88+%DB%B5+%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D8%B1+%D8%A7%D8%AB%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D8%A7+%DA%86%D8%B1%D8%AB%D9%82%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری