اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739767&text=%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%9B+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%81%D8%B1%D9%88+%D9%85%DB%8C+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%AF%0D%0A%2F%DA%AF%D8%B3%DB%8C%D8%AE%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%DB%8C%D8%A8%D8%AF%D8%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D8%B0%D8%B1+%D9%88+%DB%8C%D8%B2%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری