اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739783&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+10+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82+%D8%A7%D8%B2+%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری