اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739795&text=%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D9%86%D9%81%D8%AA+%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA+

اشتراک گذاری