اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739799&text=%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C+%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7

اشتراک گذاری