اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739801&text=%E2%80%8B%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%86+%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%9B+%DB%8C%D8%AD%DB%8C%DB%8C+%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D9%86%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری