اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739808&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DA%A9%D9%84%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%84%D8%A7%D8%B4%D9%87+%D8%AD%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری