اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739825&text=%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+9+%D9%86%D9%81%D8%B1

اشتراک گذاری