اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739826&text=%D8%B9%D8%B2%D8%AA%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C+%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D9%84%DA%98%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری