اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739836&text=%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%B1+%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%AF%D8%BA%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری