اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739856&text=%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری