اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739859&text=%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+3+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری