اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739886&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D9%86%D8%B8%D8%B1+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF+%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87++%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%21

اشتراک گذاری