اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739887&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B4%D9%88%DA%A9%D9%87+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF+%D9%86%D8%A7%DA%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1+%D8%A8%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3+

اشتراک گذاری