اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739931&text=%D9%81%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%AC%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C+%D9%84%DB%8C%DA%AF+%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری