اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739952&text=%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C

اشتراک گذاری