اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739960&text=%DA%86%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%B1%3A+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88+%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+2+%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1+%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری