اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-739964&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D8%B2%D8%A7%D8%B9+%D8%B7%D8%A7%DB%8C%D9%81%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%26quot%3B%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2%26quot%3B+

اشتراک گذاری