اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740039&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%2F+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%21%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری