اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740050&text=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%8C+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%DB%8C+%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری