اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740051&text=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%B4%DB%8C%DA%A9+%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7+%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری