اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740086&text=%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF+%D8%B5%D8%AF%D8%B1+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

اشتراک گذاری