اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740118&text=%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA+%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87+%D8%A2%D8%B3%D8%A7%DB%8C+2+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1+%2B+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری