اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740146&text=%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D9%88+%D8%AA%D8%AE%D9%85+%D9%85%D8%B1%D8%BA+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری