اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740154&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+79+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF+%2B+%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA

اشتراک گذاری