اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740177&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%86%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری