اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740200&text=%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87+%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2+%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82+%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85+%D9%88+%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری