اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740214&text=%D8%B4%D9%88%D9%87%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86+%D8%A7%D9%88+%D8%B1%D8%A7+%DA%A9%D8%AA%DA%A9+%D8%B2%D8%AF+%D8%9F%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D8%B3%D9%86%D8%AF+%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری