اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740215&text=%D9%BE%D9%8F%D8%B1+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D8%B4+%D8%A7%D8%B2+%DB%B3%DB%B0%DB%B0+%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87+%DA%86%D8%A7%D9%87+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF

اشتراک گذاری