اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740227&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+2+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D8%A7+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2

اشتراک گذاری