اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740246&text=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D8%AF%D8%B1%D8%AF+%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%B9%D9%82%D9%84+%2B+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C

اشتراک گذاری