اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740273&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%0D%0A

اشتراک گذاری