اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740292&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B5%D8%AD%D9%86%D9%87+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%87%D9%85%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+5+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری