اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740297&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+14%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D9%87+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری