اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740298&text=%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%DA%AF%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9+%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3

اشتراک گذاری