اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740323&text=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81+%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C+%D8%A8%D9%88%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری