اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740353&text=%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B2%DB%8C+%D9%84%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+

اشتراک گذاری