اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740357&text=%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC+%D8%AA%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AA%DB%8C%D9%85+%D9%85%D9%84%DB%8C+%D9%81%D9%88%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری