اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740362&text=%D8%A8%D8%AC%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%BA%E2%80%8C%D9%88%D8%AD%D8%B4+%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D8%8C+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AE%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84+%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری