اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740369&text=%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8+%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری