اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740385&text=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87%2F+%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C%DA%86+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1+%D9%82%D8%B7%D8%B1+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری