اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740392&text=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+30+%D8%A2%D8%A8%D8%B4%D8%AE%D9%88%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D9%88%D8%AD%D8%B4+%D8%AD%DA%A9%D9%85+%DB%8C%DA%A9+%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%86%DB%8C+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2

اشتراک گذاری