اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740399&text=%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%C2%AB%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%C2%BB+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A8%D9%87+%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1+%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4

اشتراک گذاری