اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740413&text=%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81+%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88+%DA%86%D9%87+%D8%B4%D8%AF%D8%9F+%2F+%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D8%B8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

اشتراک گذاری