اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740414&text=%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA+%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C+%2F+%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA+%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%DA%98%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری