اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740447&text=%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%84%D9%88+%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%DA%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%DB%8C+%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C+%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84+%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+%21

اشتراک گذاری