اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740458&text=%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87+%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری