اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740478&text=%D9%86%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%B1%D9%88%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری