اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740487&text=%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%A7%D8%B1%D8%B2+4200+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C+%DB%8C%D8%B9%D9%86%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85+%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF+

اشتراک گذاری