اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-740508&text=%DA%86%D8%B4%D9%85+%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6+%D8%AE%D8%B7%D8%B1+

اشتراک گذاری